+30 210 77 77 188

NEWS LETTER – ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

Επιστημονική Ένωση Κλινικής Καρδιολογίας:  ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Ιούνιος 2019

 

Επιμέλεια  

Κιόκας Σωτήριος, Καρδιολόγος, Νοσοκομείο ΄΄Κοργιαλένειο – Μπενάκειο΄΄ Ε.Ε.Σ.

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Νοσοκομείο ΄΄Κοργιαλένειο – Μπενάκειο΄΄ 

 

Στις 25 με 28 Μαΐου διενεργήθηκε το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας στην Αθήνα. Τα θέματα που κίνησαν το ενδιαφέρον ήταν τα εξής:

 

Καρδιακή Ανεπάρκεια και Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου ΙΙ: Με βάση τις 3 μεγάλες μελέτες (ΕMPA-REG OUTCOME, CANVAS και DECLARETIMI 58) που έδειξαν μείωση των νοσηλειών για καρδιακή ανεπάρκεια με τη χρήση των αναστολέων του συμμεταφορέα 2 της γλυκόζης (SGLT2 inhibitors), έγινε αναφορά στην πιθανή  χρήση τους σε ασθενείς με ΣΔΙΙ και Καρδιακή Ανεπάρκεια ή αυξημένου κινδύνου για ανάπτυξη αυτής. Τα φάρμακα αυτά βελτιώνουν το αιμοδυναμικό προφίλ των ασθενών μέσω διούρησης και νατριούρησης και επιδρούν θετικά στο καρδιακό μεταβολισμό και τη μιτοχονδριακή λειτουργία.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες η χρήση των DDP – 4 αναστολέων saxagliptin και alagliptin αντενδείκνυται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, όχι όμως η χρήση linagliptin και sitagliptin. Τέλος, η χρήση των GLP – 1 agonists έχει ουδέτερο αποτέλεσμα στον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

 

Υπερηχογράφημα πνευμόνων (lung ultrasound) στην καρδιακή ανεπάρκεια: Η ύπαρξη πνευμονικής συμφόρησης αποτελεί κακό προγνωστικό δείκτη για τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και οι επανανοσηλείες για απορρύθμιση τον πρώτο χρόνο μετά από νοσηλεία είναι αρκετές. Η πνευμονική συμφόρηση, ακόμα και η υποκλινική, μπορεί να ανιχνευθεί μέσω του υπερηχογραφήματος πνευμόνων με την εμφάνιση των γραμμών Β (B-Lines).

Στη μελέτη LUS – HF, 124 ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια τυχαιοποιήθηκαν σε αυτούς που χρησιμοποιήθηκε ο υπέρηχος πνευμόνων για καθοδήγηση της διουρητικής θεραπείας έναντι της ομάδας ελέγχου όπου ακολουθήθηκε η συμβατική κλινική παρακολούθηση. To πρωτογενές καταληκτικό σημείο της επανεισαγωγής, της επίσκεψης για απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας και του θανάτου, στην εξάμηνη περίοδο παρακολούθησης, παρατηρήθηκε σε λιγότερους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε υπερηχογράφημα πνευμόνων (23% vs 40%, p=0.045). Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι η χρήση του υπερηχογραφήματος πνευμόνων μπορεί να βελτιώσει την έκβαση της καρδιακής ανεπάρκειας και ενθαρρύνουν τη χρήση του από τους ιατρούς.

 

CABG έναντι PCI στην Καρδιακή Ανεπάρκεια: Οι Ευρωπαϊκές και οι Αμερικάνικες οδηγίες συστήνουν την αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG) σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και ισχαιμική νόσο, ωστόσο λείπουν επαρκείς αποδείξεις. Δεδομένα από registry της Σουηδίας σύγκριναν την CABG έναντι της PCI σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και πολυαγγειακή νόσο, σε μια περίοδο 4 ετών και παρατηρήθηκαν λιγότεροι θάνατοι σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε CABG έναντι PCI (HR 0.79; 95% CI 0.68–0.93; p=0.005). Συμπερασματικά, ενώ η PCI χρησιμοποιείται περισσότερο σε αυτούς τους ασθενείς παρά τις ευρωπαϊκές οδηγίες, η CABG θα πρέπει να αποτελεί την προτιμητέα προσέγγιση αντιμετώπισης.

 

Rivaroxaban και Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο: Η μελέτη COMMANDERΗF έδειξε ότι η χαμηλή δόση rivaroxaban (2.5mg) δεν έδειξε σημαντικά στατιστική διαφορά στο πρωτογενές, σύνθετο, καταληκτικό σημείο του θανάτου, εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, στεφανιαία νόσο και φλεβοκομβικό ρυθμό. Σε μια post – hoc ανάλυση της μελέτης όμως, η rivaroxaban μείωσε το εγκεφαλικό επεισόδιο ή το παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο κατά 32%   (1.29 συμβάματα vs 1.90 συμβάματα σε 100 ασθενείς/έτη, HR 0.68; 95%, CI 0.49–0.94, p=0.02). Eπίσης παρατηρήθηκε ότι δείκτες όπως το CHA2DS2-VASc που χρησιμοποιείται στην κολπική μαρμαρυγή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για να προβλέψει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και σε ασθενείς με φλεβοκομβικό ρυθμό. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πρόληψη της εκδήλωσης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου είναι σημαντική και η rivaroxaban ίσως θα μπορούσε να συνεισφέρει σε αυτό.

 

Συσκευές και Καρδιακή Ανεπάρκεια: Οι συσκευές μετρήσεως της πνευμονικής πίεσης μειώνουν τον κίνδυνο νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν αποτελέσματα εφαρμογής της χρήσης συσκευής μετρήσεως της πίεσης τον αριστερό κόλπο (VLAP), αναδεικνύοντας έτσι την βελτιστοποίηση αντιμετώπισης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.

 

Γυναίκες και Καρδιακή Ανεπάρκεια: Δεδομένα από registries δείχνουν την αυξημένη επίπτωση της καρδιακής ανεπάρκειας (κυρίως με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης) σε  γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών λόγω της αύξησης της συχνότητας ανεπάρκειας σιδήρου, παχυσαρκίας, διαβήτη, υπέρτασης και αυτοάνοσων νοσημάτων. Επίσης, λιγότερες γυναίκες συγκριτικά με τους άνδρες λαμβάνουν θεραπεία επανασυγχρονισμού και συσκευές υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας. Λόγω δε,  των μικρότερων ποσοστών εμφάνισης γυναικών στα διεθνή registries (28,8% ασθενών με χρόνια νόσο και 37,3% με οξεία νόσο στο ΕSC Heart Failure Long-term Registry ήταν γυναίκες) κρίνεται απαραίτητο στη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε επόμενες μελέτες.

 

Απόσυρση διουρητικών στη σταθερή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια: Στο συνέδριο ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της πρώτης, πολυκεντρικής, τυχαιοποιημένης μελέτης ReBIC – 1. Κλινικά σταθεροί, ευογκαιμικοί ασθενείς NYHA I – II από 11 κέντρα της Βραζιλίας τυχαιοποιήθηκαν διπλά τυφλά στην απόσυρση της φουροσεμίδης έναντι συνέχισης της για 90 ημέρες. Από τη μελέτη φάνηκε ότι είναι ασφαλές να διακόψουμε τα διουρητικά σε σταθερούς ευογκαιμικούς ασθενείς NYHA I – II χωρίς καμία επίδραση στο αίσθημα δύσπνοιας ή στην άσκοπη απαίτησή τους για επαναχορήγηση.

 

Βιοδείκτες: Υποανάλυση της μελέτης ΤΙΜ – ΗF2 για την από απόσταση (remote) παρακολούθηση των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια έδειξε ότι η χρήση των βιοδεικτών ΝΤ-proBNP και ΜR-proADP μπορεί να βοηθήσει στην έγκαιρη αναγνώριση ασθενών αυξημένου κινδύνου για συμβάματα και να μπορέσει να τροποποιήσει τον κίνδυνο αυτό.

 

Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια: Τονίζεται η ανάγκη να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε την αιτία και τους προδιαθεσικούς παράγοντες που απορρύθμισαν την καρδιακή ανεπάρκεια και ο αλγόριθμος αντιμετώπισης που προτείνεται από τις  οδηγίες της ESC του 2016 με ιδιαίτερη έμφαση στο ακρωνύμιο CHAMP (acute Coronary syndrome, Hypertension emergency, Arrhythmia, acute Mechanical cause and Pulmonary embolism) που θα πρέπει να έχουμε υπόψιν μας τις πρώτες κρίσιμες ώρες.